ثقلین
TasvirShakhes-AhkameAmrBeMarofVaNahyAzMonkar-01-ThaqalainSite

معنای‏ امر به معروف و نهی از منکر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام امر به معروف

معروف و منکر به چه معنا است؟ ...