ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-226-ThaqalainSite

استفاده از اسماى متبرکه در روزنامه و مجلات کشور

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا استفاده از اسماى متبركه، در روزنامه و مجلات كشور به تعداد زياد ـ با توجه به مصارف عمومى آن مانند بسته بندى و... ـ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-225-ThaqalainSite

اسماى متبرکه در روزنامه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

هنگام استفاده از روزنامه و مجلات؛ آيا تفحص اسامى متبركه ضرورت دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-224-ThaqalainSite

اسماى متبرکه شیشه اى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر اسماى متبركه از روى حائل شفافى مانند شيشه، بدون طهارت مس شود، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-223-ThaqalainSite

عقیق اسماى متبرکه

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا مى توان عقيقى كه روى آن اسماى متبركه نوشته شده، به گردن انداخت و با آن به دستشويى رفت؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-222-ThaqalainSite

آیا واژه هاى «رضوى»، «علوى» و مانند آن ها

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا واژه هاى «رضوى»، «علوى» و مانند آن كه منسوب به امام (علیه السلام)  است؛ ولى در حال حاضر نام برخى مؤسسات فرهنگى يا شركت ها شده است؛ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-221-ThaqalainSite

اسم هم نام امام

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

دست زدن به اسم اشخاصى كه هم نام امامان (علیهمالسلام) هستند، بدون طهارت چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-220-ThaqalainSite

لمس القاب معصومین علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

لمس كردن القاب نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) ، امامان (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام) بدون وضو چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-219-ThaqalainSite

دست زدن شخص جنب یا حائض به نام ائمه اطهار علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا جنب و حائض مى توانند به نام نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) ، امامان (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام) بدون طهارت دست بزنند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-218-ThaqalainSite

اسماى معصومین علیهم السلام

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

لمس كردن نام نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) ، امامان (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام) بدون وضو چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-217-ThaqalainSite

دانش آموزان و قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

قرآن آموزانى كه وضوى درستى ندارند و قرآن را لمس مى كنند، چه حكمى دارد؟ تكليف مربى در اينجا چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-216-ThaqalainSite

محو برگه هاى قرآنى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

راه محو كردن برگه هايى كه آيات قرآن بر روى آن نوشته شده، چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-215-ThaqalainSite

سوزاندن برگه هاى قرآنى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا سوزاندن آيات قرآن ـ كه بر روى كاغذ نوشته شده ـ جايز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-214-ThaqalainSite

خال کوبى قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

خال كوبى آيات قرآن بر روى بدن و مس آن چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-213-ThaqalainSite

همراه داشتن قرآن در دستشویى

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

همراه داشتن قرآن در دستشويى چه حكمى دارد؟ ...

صفحه 1 از 1712345...10...قبلی »