ثقلین
TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-77-ThaqalainSite

سن تکلیف دختر و پسر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

سن تكليف دختر و پسر، بر مبناى سال شمسى چقدر است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-75-ThaqalainSite

دیدن خون حیض

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا ديدن خون حيض در دخترى كه نمى داند 9 سال او تمام شده يا نه، مى تواند نشانه بلوغ باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-74-ThaqalainSite

نشانه بلوغ پسر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا روييدن موى درشت در صورت و پشت لب، مى تواند نشانه بلوغ پسر باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-73-ThaqalainSite

نشانه بلوغ دختر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

نشانه بلوغ دختر را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-72-ThaqalainSite

علائم بلوغ

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

نشانه بلوغ پسر را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-71-ThaqalainSite

تقلید قبل بلوغ

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا قبل از دوران بلوغ مى توان تقليد كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-69-ThaqalainSite

احتیاط واجب

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

آيا در احتياط واجب، مى توان به هر مجتهد ديگر رجوع كرد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-68-ThaqalainSite

احتیاط بعد از فتوا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

اگر مجتهدى در عملى، نخست فتواى صريحى به جواز داده است و سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود؛ در اين صورت تكليف چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-67-ThaqalainSite

اصطلاح «اقوى»

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

معناى جمله «اقوى اين است»، «بعيد نيست» و «خالى از قوت نيست» چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-66-ThaqalainSite

اصطلاح «اشکال دارد»

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

معناى جمله «اشكال دارد»، «محل اشكال است» و «محل تأمل است» چيست؟ اگر مجتهدى از اين الفاظ استفاده كند و مقلد، آن عمل را انجام ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-65-ThaqalainSite

فرق بین جایز و حرام

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-64-ThaqalainSite

الاعلم فالاعلم

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

مراد از «الاعلم فالاعلم» كه در برخى رساله هاى عمليه آمده، چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-63-ThaqalainSite

فتوا، حکم و قضاوت

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

معناى فتوا، حكم و قضاوت را بيان كنيد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameTaghlidVaBologh-62-ThaqalainSite

جاهل قاصر و مقصر

پرسش و پاسخ پیرامون احکام تقلید و بلوغ

جاهل قاصر و مقصر را توضيح دهيد؟ ...

صفحه 1 از 612345...قبلی »