ثقلین
TasvirShakhes-PorsemanClip41-ThaqalainSite

راه کارهای تشویق کودکان به راستگویی

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip32-ThaqalainSite

پسر بچه ای که غذا و خورا کی اش را تمام نمی کند

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesMafahimeDini

یاد دادن مفاهیم دینی به فرزندان، در مراحل مختلف سنّی

پرسمان کودک - استاد تراشیون

استاد تراشیون: اگر اجازه بفرمایید انشاالله من امروز از زاویه ی دیگر به بحث ایجاد رغبت به نماز در فرزندان اشاره کنم. اگر در خاطر ...

TasvirShakhesClassTabestooni

راه هایی برای فرستادن فرزند به کلاس تابستانی

پرسمان کودک - استاد تراشیون

من پسر نه ساله ای دارم و برای تابستان او برنامه ریزی کرده ام تا او را به کلاس زبان، ورزش و قرآن بفرستم. این ...