ثقلین
TasvirShakhes-PorsemanClip50-ThaqalainSite

علاقه فرزندان به ارتباط با همسالان از خرید لباس تا سفر و گردش در دوران بلوغ

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip47-ThaqalainSite

روشهای تربیت فرزندان برای ایجاد توان و قدرت تصمیم گیری در آنها

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip43-ThaqalainSite

راهکارهای ایجاد حیا و نجابت در کودکان

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip42-ThaqalainSite

راه ایجاد شجاعت در کودکان

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-PorsemanClip27-ThaqalainSite

پسر بچه ای که کودکان دیگر را گاز می گیرد

کلیپ صوتی کوتاه از استاد تراشیون
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesporseman312

شرط خرید را بلوغ

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: خریدن وسایل خانه توسّط بچّه‌ی شش سال دارد، از لحاظ تربیتی چگونه است؟ آیا این کار مناسب است؟جواب:ما توصیه نمی‌کنیم که والدین‌ بچّه‌ را ...

TasvirShakhesporseman223-(1

پوشش متناسب با محیط

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: نوع پوشش والدین در منزل در مقابل فرزندان باید چگونه باشد و تا چه اندازه محدودیت داشته باشد، تا به حجب و حیاء آنها ...