ثقلین
TasvirShakhesGhazvini

حقایق ملکوتی و مجرّد اشیاء در عالَم عقل

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

باید دانست که انواع جسمانیه‌ی این عالم طبیعی که دائماً در تبدّل و تغیّر هستند و هر صورت که روی مادّه قرار دارد، گذرنده و ...

TasvirShakhesGhazvini

درجات سه‌گانه‌ی فناء فی الله

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

مقام «فناء فی الله» سه درجه دارد: درجه‌ی اوّل، «فناء در افعال» است که در نظر عارف سالک، جمله‌ی مؤثّرات و همه‌ی مبادی اثر و ...

TasvirShakhesGhazvini

مراحل چهارگانه‌ی کمال

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

بدان که قوّه‌ی عملیه در نفس انسانیه، کافرمای بدن جسمانی است در رسیدن به اوج سعادت و کمال، ناچار است که مراتب چهارگانه که خواهیم ...

TasvirShakhesGhazvini

مراد صحیح از «وحدت وجود»

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

 [پس از بیان چند معنی برای «وحدت وجود» و ردّ بعضی از آن‌ها، معنای صحیح و مورد نظر خویش را که چهارمین آن‌ها است بیان ...

TasvirShakhesGhazvini

موجودات برتر از مادّه

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

موجودیت و هستی مجرّدات، نوعی از هستی مطلق می‌باشد که وسیع و محیط و برتر از وجودات حسّیه‌ی مادّیه است. و الحق کسانی که هستی ...

TasvirShakhesGhazvini

ده برابر بودن جزای عمل نیک

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

در صورتی که شخص قصد حسنه نمود و آن عمل نیک را به جا آورد، ده برابر به او جزا می‌دهند. گویا سبب عقلی آن ...

TasvirShakhesGhazvini

ارتباط موت و نماز

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

بین موت و نماز، یک نوع ارتباط مخصوصی است. زیرا که نماز حقیقی هم، عین موت است؛ زیرا که موت، انقطاع علاقه‌ی روح است از ...

TasvirShakhesGhazvini

مکان نمازگزار

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

بایست مکان نمازگزار یا مسجد یا خانه یا جای دیگر، از زینت و زیور دنیوی دور باشد؛ بلکه وضع مکان طوری باشد که مصلّی را ...

TasvirShakhesGhazvini

تعدّد فصول اذان

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

تعدّد فصول اذان، ظاهراً برای این است که ذرّات هوای نفسانی دنیوی که از عالم طبع برخاسته، و داخل در وجود آدمی است، تدریجاً به ...

TasvirShakhesGhazvini

قیام نماز و قیامت

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

وقتی که شخص صدای مؤذّن را به گفتن اللهُ اکبر شنید، سزاوار است که در قلب خود خطور دهد که: منادی الهی در صبح قیامت، ...

TasvirShakhesGhazvini

انقطاع از ما سوی الله در نماز

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

نماز، عبور از همه‌ی کثرات امکانیه و وصول به مقام وحدت است. و نماز، انقطاع از دنیا و لوازم دنیا است بالمرّه و التجا به ...

TasvirShakhesGhazvini

جلوه‌ی الهی در نماز

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

نمازگزار بعد از اَدای تکبیره الإحرام حمد از ذکر صفات الهی مانند رحمن و رحیم و مالک یوم الدّین، سلطانِ عظمت الهی بر او مستولی ...

TasvirShakhesGhazvini

درجات توحید و حقیقت نماز

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

بدان که توحید حقیقی که نهایت کمال آدمیت و انسانیت است به طور اجمال سه موطن و مقام دارد: موطن اوّل: مقام روح است که ...

TasvirShakhesGhazvini

بهترین ارمغان از معراج

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله علامه رفیعی قزوینی (ره)

نبی اکرم اسلام از سفر معراج برای امّت مسلمان تا روز قیامت ارمغانی دارد. لذا بدان که هر چند بر طبق آیات کریمه‌ی وارده در ...

صفحه 1 از 212