به جای آن‌که ما عمر را به عیب‌جویی دیگران صرف کنیم، بهتر که عیب خود را دور کرده، و نفس خویش را مهذّب و مؤدّب سازیم؛ که در عیب‌جویی مردم، زیان و در رفع عیوب خود، هزاران سود دنیا و آخرت است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۱۹