خدا را فراموش نکنیم که این دو چیز اساس سعادت بشر را تضمین می‌کند. یاد خدا و یاد معاد. یاد مبدا و معاد برای ما سازنده است و وجود مقدّس امیر المؤمنین مرگ را مانند پستان مادر معرّفی می‌کند و از آن بالاتر «آنَسُ بِالْمَوْتِ» همان‌طور که تمام چیز یک بچّه‌ی شیر خوار پستان مادر خود است، چقدر انس دارد. حضرت امیر فرمود: انس من به مرگ بالاتر از این است! یعنی همیشه من به فکر آن‌جا هستم. دل خود را اینجا نیاوردم، دل من همیشه آن‌جا است.