بدیهى است شروع زندگى مشترک چه بسا با فراز و نشیب هایى همراه باشد. اما با تصمیم خوب و مدیریت انعطاف پذیر، مى توان روز به روز از تنش ها کم کرد و به آسایش ها اضافه کرد در حالى که عدم انعطاف و لجاجت ورزى کدورت ها و مشکلات را به طور تصاعدى بالا مى برد و شیرینى زندگى را به تلخى و محبت ها را به کینه تبدیل مى کند.

باید دانست؛ براى بزرگترها بیش از هر چیز احترام و اطمینان مهم است. بنابراین اگر در قدم هاى اول و شروع زندگى، احترام بزرگترها رعایت شود و پسر و دخترها درباره مسئولیت زندگى به آنها اطمینان بدهند، رفته رفته حساسیت آنها کم مى شود و در سال هاى بعد مى توان به طور مستقل و به دل خواه خود زندگى را با آرامش و خوشى ادامه داد. بنا بر آنچه گفته شد تأمین نظر پدر و مادر پسر و دختر به ویژه در سال هاى اول زندگى از خط قرمزهاى زندگى است که نباید از آن گذشت. البته خیر و برکت فراوانى را براى زندگى به دنبال خواهد داشت. به طورى که از پشتیبانى هاى مادر و عاطفى آنها برخوردار خواهید شد و کمک ها و پاداش هاى الهى به سوى شما سرازیر خواهد شد.

از سوى دیگر گرفتارى ها و چالش هاى زندیگ بسیار کم خواهد شد و هر کدام از پسرها و دخترها علاوه بر اینکه خوب است احترام پدر و مادر خود را نگهدارند بسیار خوب خواهد بود که احترام پدر و مادر همسر خود را نیز رعایت کنند و همدیگر را تشویق کنند که هر چه بیشتر نظر پدر و مادرها را تأمین کنند، زیرا خیر و برکت آن به زندگى خودشان بیشتر مى رسد. بنابراین اگر والدین اصرار مى کنند که با آنها زندگى کنید و به هیچ وجه نمى توان رضایت آنها را مبنى بر زندگى مستقل و جداى از آنها را به دست آورید. در این صورت خوب است تحمل برخى گفت و شنودها را داشته باشید و انعطاف بیشترى در برابر هر دو طرف به خرج دهید و از برخى خواسته هاى شخصى خود گذشت نمایید که مطمئنا خداوند جبران خواهد کرد. البته در صورتى که بتوان در یک ساختمان دوطبقه جداگانه زندگى کرد و یا با اندک تغییرى در ساختمان محل سکونت یا تغییر منزل و تهیه منزلى دو طبقه جداگانه امکان زندگى مشترک را فراهم کرد، بهتر خواهد بود و موجب آسایش و رفاه پدر و مادر نیز خواهد بود و اگر بتوان در منزلى نزدیک به منزل والدین منزلى تهیه نمود تا هم نظر آنها تأمین شود و هم از برخى مشکلات و برخوردهاى ناخواسته جلوگیرى کرد، مطلوب تر است.

در هر صورت، رابطه گرم، عاطفى، صمیمانه و صادقانه زن و شوهر در رسیدن به رضایت همسر و کسب رضایت والدین و مراقبت از آنها نقش حساس و مهمى دارد که باید هر دو طرف (دختر و پسر) از برخى نفع هاى شخصى براى مصلحتى بالاتر بگذرند و شیرینى آن را نیز هر دو خواهند چشید.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:علی احمد پناهی/پرسش وپاسخ دانشجویی