همه مراجع: راه رفتن در حال مسح، اشکال ندارد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – همان، ج ۱، م ۲۵، شرایط الوضو، الحادى عشر.