سن بلوغ در پسر ۱۶۳ روز و ۶ ساعت از پانزده سال شمسى کمتر است و در دختر ۹۷ روز و ۲۲ ساعت و ۴۸ دقیقه از ۹ سال شمسى کمتر است.

تبصره. سال قمرى از اول محرم شروع و به آخر ذى حجه ختم مىشود و هر ماه قمرى ۲۹ روز و دوازده ساعت و ۴۴ دقیقه است و یک سال قمرى ۳۵۴ یا ۳۵۵ شبانه روز است. سال شمسى از اول فروردین شروع و به آخر اسفند ختم مىشود و شش ماه اول سال، هر ماه ۳۱ روز و پنج ماه بعد هر ماه سى روز و ماه اسفند در سالهاى عادى ۲۹ روز و در سال کبیسه سى روز است. بر اساس این محاسبه، هر سال شمسى یازده روز بیشتر از سال قمرى خواهد بود و چون ملاک عبادت و تکالیف شرعى از نظر قرآن و روایات، ماههاى قمرى است؛ از این روز بلوغ شرعى (اول تکلیف)، به حساب قمرى تعیین شده است.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی