همه مراجع (به جز بهجت و سیستانى): خیر، نشانه بلوغ نیست.[۱]

آیات عظام بهجت و سیستانى: آرى نشانه بلوغ است.

تبصره. مسئله یاد شده در جایى است که انسان از راه این امور یقین به بلوغ خود پیدا نکند؛ و گر نه همه مراجع تقلید اتفاق نظر دارند که در این صورت (با حصول یقین)، شخص بالغ شده است. 

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۲۲۵۳؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۲۳۰۵؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۲۲۴۷٫