همه مراجع (به جز مکارم و نورى): اگر عرفاً زینت محسوب نشود، اشکال ندارد.[۱]

آیات عظام مکارم و نورى: اشکال ندارد.[۲]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – دفتر: همه مراجع.

[۲] – دفتر: مکارم و نورى.