سوال ۱-  چند گونه (اجل ) از قرآن کریم استفاده می شود ؟


 از قرآن کریم دو گونه اجل استفاده می شود : یکی ، اجل حتمی که آن را (اجل مسمی ) نامیده و فرموده است : و اجل مسمی عنده (انعام : ۲)
و اجل نام برده در نزد اوست .
به ضمیمه آیه دیگر که می فرماید : و ما عند الله باق (نحل : ۹۶)
و هر چه نزد خداست ، پایدار است .
و دیگری ، (اجل معلق ) که مشروط به شرایطی از قبیل دعا و صدقه و صله رحم می باشد .


سوال ۲-  معنای این آیه شریفه که می فرماید : (و اجل مسمی عنده ) چیست ؟


 (اجل مسمی ) یعنی اجلی که تغییر پیدا نمی کند؛ زیرا خداوند متعال می فرماید : و ما عند الله باق
و آنچه نزد خداست پایدار است .
و در جای دیگر قرآن کریم درباره اجل مسمی می فرماید : اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعه ، و لا یستقدمون (یونس : ۴۹)
آنگاه که اجل و سرآمدشان به سر رسد ، نه می توانند لحظه ای از آن تاءخیر کنند و نه پیشی گیرند .
همچنین در جای دیگر می فرماید : فاذا جاء اجلهم ، لایستاءخرون ساعه و لایستقدمون (اعراف : ۳۴ ، نحل : ۶۱)
پس آنگاه که اجل شان به سر رسد ، نه لحظه ای از آن تاءخیر می کنند و نه پیشی می گیرند .

 

منبع: ۶۶۵ پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره؛ نشر نهاوندی؛ مؤلف: محمدحسین رخ‌شاد