آغوش کشور و انقلاب، همیشه برای پذیرفتن همۀ کسانی که قصد خدمت آهنگ مراجعت داشته و دارنده گشوده است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همۀ اصول.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)