حیات یک ملّت مرهون کار و کارگر است.

کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه‌ها هستند.

چرخ عظیم جوامع بشری، با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است.

روز کارگر روز دفن سلطۀ ابر قدرت‌ها است.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)