وقتی که شخص صدای مؤذّن را به گفتن اللهُ اکبر شنید، سزاوار است که در قلب خود خطور دهد که: منادی الهی در صبح قیامت، اعلام می‌کند که: ای افراد بشر، حاضر بشوید به عرصه‌ی قیامت برای قیام عند الله و حشر! و ندای مؤذّن، مردگان عالم طبیعت را که در گورستان عالم مادّی مدفون شده‌اند، احضار برای نماز می‌کند که آن هم قیام عندالله است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۳۹