بایست مکان نمازگزار یا مسجد یا خانه یا جای دیگر، از زینت و زیور دنیوی دور باشد؛ بلکه وضع مکان طوری باشد که مصلّی را به یاد آخرت و عالم تجرّد وادار کند.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۴۰