نبی اکرم اسلام از سفر معراج برای امّت مسلمان تا روز قیامت ارمغانی دارد. لذا بدان که هر چند بر طبق آیات کریمه‌ی وارده در آخر سوره‌ی مبارکه‌ی بقره و اخبار معتبره، الطاف الهیّه که در سفر معراج از حضرت احدیّت به مسلمین به توسّط حضرت رسول عنایت گردید بسیار است؛ لکن عمده و اهمّ و افضل از همه‌ی آن‌ها، تشریع صلوات یومیّه است.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۳۶