ثقلین
TasvirShakhesTarikhFarhang-70-Thaqalain-IR

آسیب‌شناسی کیفیت به‌کارگیری تاریخ در تفاسیر قرآن

مقاله ای از حسین شجاعی و عباس مصلائی‌پور

بخش وسیعی از گزاره‌های موجود در تفاسیر، مرتبط با حوزه تاریخ است. اما ناظر به اینکه مفسران قرآن، خود را مورخ نمی‌پندارند، معمولاً در نقل ...