ثقلین
TasvirShakhes-ShahidMovahedDanesh-Thaqalain_IR

«شهید موحد دانش» خبر شهادتش را به پدرش داد

شهدای مدافع حرم

...

TasvirShakhesnazm45

دست من چه مشکلی دارد؟

شهید علی رضا موحد دانش

صبح آن روز وقتی مشغول سرکشی به چاردها بود، عراقی‌ها که شب قبل جلو آمده بودند شروع می‌کنند به تیراندازی. علی هم خودش را می‌اندازد ...