ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-780-Thaqalain_IR

معنای «قتیل العبرات»

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

«قتیل العبرات» به چه معنا است؟ ...