ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13980225-Shabe10Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 25 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980224-Shabe09Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980223-Shabe08Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 23 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980222-Shabe07Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفتم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 22 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980221-Shabe06Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 21 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980220-Shabe05Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 20 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980219-Shabe04Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 19 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980218-Shabe03Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 18 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
Sadighi-13980217-Shabe02Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دوم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 17 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...