ثقلین
TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-13-ThaqalainSite

مراتب حضور قلب

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

حضور قلب داراى چه مراتبى است؟ آيا براى داشتن حضور قلب، بايد همه مراتب آن را حفظ كرد؟! ...