ثقلین
TS-HasanFarahanAlmaleki-01

همه ی اهل مکه و مدینه کافرند!! + تصویر اسناد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

شیخ سلفیت، اهل مدینه و مکه را بر آیین اعراب جاهلیت می خواند و می گوید: «ایشان همچنان مشرکند و هر کس آنان را تکفیر ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-16

اعتقاد به صالحان بت پرستی است! + تصویر اسناد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

شیخ محمد بن عبد الوهاب تاکید دارد اعتقاد به صالحان و شفاعت خواهی از ایشان، همانند زنا و سرقت جزء گناهان کبیره به حساب نمی ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-13

غلو در حق صالحین + تصویر اسناد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

شیخ سلفیت، یکی از خصائص بارز کفار و مشرکان را غلو در حق صالحین بیان می کند، و اصرار دارد که این خصیصه منجر به ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-12

سخن ناثواب گفتن موجبه تکفیر + تصویر اسناد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

شیخ محمد بن عبد الوهاب معتقد است هر سخن ناثوابی که بر زبان رانده شود، ولو به قصد شوخی باشد، موجب تکفیر فرد، و اباحه ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-11

دیدگاه شیخ نسبت به واژه ی «طلب یاری کردن از غیر خدا» + تصویر اسناد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

به طور کلی، شیخ محمد بن عبدالوهاب معنای شرعی اکثر اصطلاحاتی که به کار می‌برد - مانند شرک، پرستش، استعانت، دعا، توحید، ایمان، بلکه معنای ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-10

دیدگاه شیخ نسبت به واژه ی «شرک و بت پرستی» + تصویر اسناد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

به طور کلی، شیخ محمد بن عبدالوهاب معنای شرعی اکثر اصطلاحاتی که به کار می‌برد - مانند شرک، پرستش، استعانت، دعا، توحید، ایمان، بلکه معنای ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-09

دیدگاه شیخ نسبت به واژه ی «سید» + تصویر اسناد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

به طور کلی، شیخ محمد بن عبدالوهاب معنای شرعی اکثر اصطلاحاتی که به کار می‌برد - مانند شرک، پرستش، استعانت، دعا، توحید، ایمان، بلکه معنای ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-08

دیدگاه شیخ نسبت به واژه ی «توحید» + تصویر اسناد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

به طور کلی، شیخ محمد بن عبدالوهاب معنای شرعی اکثر اصطلاحاتی که به کار می‌برد - مانند شرک، پرستش، استعانت، دعا، توحید، ایمان، بلکه معنای ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-07

دیدگاه شیخ نسبت به واژه ی «پرستش»

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

یکی از اوصاف و خصائص شیخ محمد بن عبدالوهاب، مطلق گویی و استفاده از اصطلاحات مبهم است تا قدرت اعمال نفوذ خود در تکفیر مسلمین ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-06

دشنام دهندگان صحابه کافرند + تصویر اسناد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

شیخ محمد بن عبد الوهاب دشنام دهندگان صحابه را تکفیر کرده است؛ آنچه در پی می آید بیانگر تلاش حسن فرحان مالکی برای مقابله با ...

TS-HasanFarahanAlmaleki-05

تصویر سازی دروغین از کفار قریش + تصویر اسناد

نقدهای حسن فرحان المالکی بر وهابیت

شیخ سلفیت، با ترسیم تصویر زیبا و در عین حال غیر واقعی از کفار قریش، می کوشد آنان را همسنگ مسلمین معرفی کرده تا تکفیر ...

صفحه 5 از 512345