ثقلین
TasvirShakhes-TamadoneEslami-1395-D07-N23-002-Thaqalain_IR

بررسی دانسته‌‌های طبی صاحب بن عباد بر پایه منابع پزشکی معاصر او

مقاله ای از مصطفی معلمی، سید حسین حسینی کارنامی، محمدعلی افضلی، سید علی مظفرپور

ابن عباد ملقب به کافی الکفاه، ادیب و سیاست‌مدار سده چهارم هجری، توانمند در کشورداری و نظم و نثر عربی بوده است. گزارش‌‌هایی از مخالفت ...