ثقلین
TasvirShakhes-Tosiye-94-ThaqalainSite

حقیقت صراط

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

حقيقت صراط در قيامت چيست؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-87-ThaqalainSite

حقیقت شیطان

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

شيطان جنّ بود يا فرشته؟ اگر جن بود چگونه در جريان سجده ملائك بر آدم حاضر بود. ...