ثقلین
TasvirShakhes-AbdolAzim

مقام حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

در بیان حضرت استاد صدیقی

مطلب زیر، از بیانات حضرت استاد صدیقی در نمازجمعه 12 اسفند 1390 استخراج شده است. ...