ثقلین
TasvirShakhes-ziyafateHekmat-13970301

ضیافت حکمت

سلسله مباحث تأملی در فلسفه اسلامی

سلسله مباحث تأملی در فلسفه اسلامی با حضور حضرت آیت الله فیاضی برگزار خواهد شد. ...