ثقلین
TasvirShakhesTarikhFarhang-70-Thaqalain-IR

آسیب‌شناسی کیفیت به‌کارگیری تاریخ در تفاسیر قرآن

مقاله ای از حسین شجاعی و عباس مصلائی‌پور

بخش وسیعی از گزاره‌های موجود در تفاسیر، مرتبط با حوزه تاریخ است. اما ناظر به اینکه مفسران قرآن، خود را مورخ نمی‌پندارند، معمولاً در نقل ...

TasvirShakhes-TarikhEslam-317-13960522-Thaqalain-Ir

گونه‌شناسی نقدهای شهید مطهری بر گزاره‌های تاریخی

مقاله ای از یحیی میر حسینی و حسین شجاعی

گزاره‌های تاریخی افزون بر مدد رساندن به دانشمندان برای کشف آموزه‌های دینی، برای تبلیغ این آموزه‌ها هم در قالب مجالس وعظ و خطابه مورد استفاده ...