ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-13041-Thaqalain-IR

تجوید در نماز واجب

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

رعایت چه مقدار تجوید در نماز واجب است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1251-Thaqalain-IR

معیار، ملاک و شاخص های ارزیابی قرائت قرآن کریم در سطح تجوید مقدماتی، متوسط و عالی

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

معیار، ملاک و شاخص های ارزیابی قرائت قرآن کریم در سطح تجوید مقدماتی، متوسط و عالی چیست؟ ...

TasvirShakhes-HasanAliSharif-13960722-Tajvid-Tafsir-Thaqalain_Ir

تجوید قرآن کریم – جلسه سوم

استاد حسینعلی شریف؛ 22 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HasanAliSharif-13960715-Tajvid-Tafsir-Thaqalain_Ir

تجوید قرآن کریم – جلسه دوم

استاد حسینعلی شریف؛ 15 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HasanAliSharif-13960806-Tajvid-Tafsir-Thaqalain_Ir

تجوید قرآن کریم – جلسه چهارم

استاد حسینعلی شریف؛ 06 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HasanAliSharif-13960623-Tajvid-Tafsir-Thaqalain_Ir

تجوید قرآن کریم – جلسه اول

استاد حسینعلی شریف؛ 23 شهریور 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-355-Thaqalain-IR

مختصری از دانش تجوید قرآنی

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مختصری از دانش تجوید قرآنی را ارائه نمایید؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-189-Thaqalain-IR

تجوید قرآن در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا در زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز دانشی به نام «تجوید قرآن» وجود داشت؟ ...