ثقلین
TasvirShakhes-ejbare ahlebayt beh esmat-13961209

آیا اهلبیت مجبور به دوری از گناه شده اند؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب عصمت در دیدگاه شیعه

درآیه تطهیر آمده که «خداوند چنین می خواهد که هررجس وآلایشی را از شما خانواده (نبوت) ببرد وشما را ازهرعیب پاک ومنزه گرداند» حال سؤال ...

TasvirShakhesEradeKhodavand-13951225-Thaqalain-Ir

اراده خداوند از دیدگاه ثقه الاسلام کلینی

مقاله ای از احمد بهشتی : جستار هایی در قرآن و احادیث

درباره اينكه اراده از صفات فعل يا صفات ذات خداست، ميان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. قول مشهور اين است كه اراده از صفات ذات ...