ثقلین
TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-136-ThaqalainSite

مکروهات جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

كارهايى كه براى شخص جنب مكروه است، كدامند؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-135-ThaqalainSite

محرمات جنابت

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

چه كارهايى بر جنب حرام است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-134-ThaqalainSite

غسل هاى واجب زن

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

تعداد غسل هاى واجب زن چند تا است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-133-ThaqalainSite

اشباع همسر

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا مرد مى تواند همسرش را با شى ء خارجى و وسايل مصنوعى از لحاظ جنسى اشباع كند؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-132-ThaqalainSite

استمنا با همسر

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

شخصى به قصد اينكه از همسرش منى خارج شود، او را با دست تحريك مى كند، آيا اين كار از نظر شرعى جايز است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-131-ThaqalainSite

استمناى شوهر

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا در صورتى كه همسر انسان در دسترس نباشد، شخص مى تواند از طريق ديگر (استمنا) به ارضاى خود بپردازد؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-130-ThaqalainSite

استمناى بانوان

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا استمنا براى بانوان هم هست؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-129-ThaqalainSite

استمنا و آزمایشگاه

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

براى تشخيص اينكه مرد قادر بر بچه دار شدن هست آيا مى تواند استمنا كند تا آزمايش هاى پزشكى بر روى منى او، انجام شود؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-128-ThaqalainSite

نزدیکى در دوران آبستنى

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا در دوران آبستنى و باردارى، نزديكى با زن جايز است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-127-ThaqalainSite

آمیزش در حال روزه

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

اگر زن و شوهر در ماه رمضان روزه دار باشند، نزديكى آنها چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-126-ThaqalainSite

ملاعبه هنگام روزه

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا ملاعبه با همسر - به جز نزديكى - در حال روزه جايز است؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-125-ThaqalainSite

آمیزش و سلامتى زن

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

در جايى كه روابط زناشويى (و افراط در آن) براى سلامتى زن ضرر داشته باشد، آيا زن مى تواند تمكين نكند؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-124-ThaqalainSite

نزدیکی از پشت با همسر در زمان حیض

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

حكم نزديكى از پشت در زمانى كه زن حائض است، چيست؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-123-ThaqalainSite

نزدیکی با همسر در زمان حیض

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

حكم مردى كه با همسرش در زمان حيض نزديكى كند، چيست؟ ...

صفحه 1 از 1012345...10...قبلی »