ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-46-Thaqalain-IR

اولین نافرمانی که در حق خداوند انجام گرفت

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

اولین نافرمانی که در حق خداوند انجام گرفت چه بود؟ ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-327

نافرمانی برخی اصحاب

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب مسند ابی یعلی ج 3 ص 233 و 234 ...