ثقلین
TasvirShakhes-HamsarDari-28-ThaqalainSite

عوامل سلامتى جنین

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

ما بعد دو سالى كه از ازدواجمان مى گذرد تصميم گرفته ايم بچه دار شويم لطفا عوامل موثر در رشد بهينه جنين را بيان نماييد. ...