ثقلین
TasvirShakhes-TarikhEslam-128-13960514-Thaqalain-Ir

اسامى ماه‏ها در کشورهاى عربى و شیوه یکسان سازى آنها

مقاله ای از شحاده خوری و حسین علینقیان

نوشتار حاضر به بررسى کاربرد اسامى ماه‏هاى متداول در کشورهاى عربى مى‏پردازد. ماه‏هاى عربى مرتبط با تقویم هجرى قمرى (محرم، صفر...)، ماه‏هاى معرّب از زبان ...

TasvirShakhes-TarikhEslam-31-13960509-Thaqalain-Ir

جایگاه نجوم, تقویم و گاهشمارى در اندیشه تاریخ نگارى مسعودى

مقاله ای از روح الله بهرامی

اندیشه تاریخ نگارى على بن حسین مسعودى به خاطر نقادى از سنت تاریخ نگارى پیش از خود و طرح مباحث نوینى در تاریخ نگارى اسلامى ...

TasvirShakhes-HamsarDari-23-ThaqalainSite

روش تقویمى جلوگیرى

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

آيا روش تقويمى براى تنظيم خانواده قابل اطمينان است و آيا عوارضى دارد يا خير؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-110-ThaqalainSite

محاسبات تقویمى

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا اول ماه بر اساس تقويم محاسبات منجمان ثابت مى شود؟ ...