ثقلین
TasvirShakhes-HamsarDari-23-ThaqalainSite

روش تقویمى جلوگیرى

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

آيا روش تقويمى براى تنظيم خانواده قابل اطمينان است و آيا عوارضى دارد يا خير؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-110-ThaqalainSite

محاسبات تقویمى

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا اول ماه بر اساس تقويم محاسبات منجمان ثابت مى شود؟ ...