ثقلین
TasvirShakhes-HamsarDari-24-ThaqalainSite

باردارى ناخواسته

پرسش و پاسخ پیرامون همسرداری

اگر به صورت اتفاقى كاندوم مرد در هنگام آميزش جنسى پاره شود، براى جلوگيرى از حاملگى چه اقدامى مى توان انجام داد؟ ...