ثقلین
TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-122-ThaqalainSite

نزدیکى در ایام عادت

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا زن و شوهر، مى توانند در زمان حيض به جز نزديكى، ساير استمتاعات را از يكديگر داشته باشند؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-121-ThaqalainSite

عدم تمکین زن از همسرش برای نزدیکى از پشت

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

اگر مرد بخواهد با همسرش از پشت نزديكى كند، آيا زن مى تواند تمكين نكند؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-119-ThaqalainSite

خوابیدن مرد در بستر زن دائمی

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

در چه صورت، مرد بايد حداقل هر چهار شب يك شب در بستر زن دائمى بخوابد؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-118-ThaqalainSite

ترک عمل زناشویى

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

مرد تا چه مدت مى تواند عمل زناشويى را نسبت به همسرش را ترك كند؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-117-ThaqalainSite

تکرار آمیزش

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آيا انسان مى تواند در يك شب، چند بار با همسرش مجامعت كند؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-116-ThaqalainSite

محرمات آمیزش

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

محرمات آميزش چيست؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-115-ThaqalainSite

مکروهات آمیزش

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

مكروهات آميزش چيست؟ ...

TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-114-ThaqalainSite

بهترین زمان آمیزش

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

مناسب ترين وقت و ساعت براى نزديكى، چه زمانى است؟ ...