ثقلین
TasvirShakhes-RavabeteZanVaShohar-113-ThaqalainSite

آمیزش زناشویى

پرسش و پاسخ پیرامون روابط زن و شوهر

آداب و مستحبات آميزش را بيان كنيد؟ ...