[در مورد دوران ظهور می‌فرمودند:]

نزدیک است ولی اگر دعا بکنید نزدیک‌تر می‌شود؛ چون دعای شما خیلی مؤثّر است… هر چه می‌توانید برای ظهور حضرت دعا کنید.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۵۱