اگر ولیّ خدا امام زمان را همیشه حاضر نبیند و دلش متّصل به حضرت نباشد، ولیّ خدا نمی‌شود.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۵۱