[س:] خلاصه و لُبّ همه‌ی سلوک در چه چیزی جمع می‌شود؟

ج: ترک ما سوی الله.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۹