[س:] آثار ذکر یونسیّه چیست؟

ج: إدمان (ادامه دادن) ذکر یونسیّه، اتصال به ارواح و چشم برزخی باز می‌گردد.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۹