[س:] شما کسانی را دیده‌اید که به مقام «فنا» رسیده باشند؟

ج: بلی مرحوم سیّد علی آقا قاضی و سیّد هاشم حداد.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۹