[س:] طیُّ الارض چیست؟

ج: طیُّ الارض مراتبی دارد. برای ائمّه (ع) به معنی پیچیدن زمین و برای غیر آنان موکَّلی از فرشته یا جن مؤمن، انسان را سیر می‌دهد.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۷