[س:] آیا نمازی در ارتباط با مقروض بودن و اداء آن وارد شده است؟

ج: نماز عبد الرّحیم قصیر که در کتاب «عروهُ الوثقی» و «مفاتیح الجنان» [در حاشیه] است تأثیر دارد و من خودم تجربه کرده‌ام.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۶