همه مراجع: شستن صورت با دست راست یا چپ مانعى ندارد و مسح را با کف دست راست و یا با دست چپ انجام دهید. هر مقدار که از دست راست (آرنج به پایین) باقى است، باید شسته شود و نسبت به انگشتهاى بریده شده، تکلیفى ندارید.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، ج ۱، افعال الوضو، الثانى.