آیات عظام امام، خامنهاى، فاضل و نورى: پوشیدن لباسى که موجب شهرت و انگشت نمایى شود، بنابر احتیاط واجب حرام است.[۱]

آیات عظام بهجت، صافى و وحید: پوشیدن لباسى که موجب شهرت و انگشتنمایى شود، حرام است.[۲]

آیات عظام تبریزى و سیستانى: پوشیدن آن حرام نیست؛ مگر آنکه موجب هتک حرمت و خوارى شخص شود.[۳]

آیهاللّه مکارم: پوشیدن لباسى که جنبه ریاکارى دارد و شخص مىخواهد  به وسیله آن مثلاً به زهد و ترک دنیا مشهور شود، بنابر احتیاط واجب حرام است؛ خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشد و یا دوخت آن اما اگر واقعاً قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریاکارى ندارد، نه تنها جایز است؛ بلکه عملى شایسته است.[۴]

تبصره. پوشیدن هر لباسى که موجب هتک حرمت و خوارى شخص شود، به فتواى همه مراجع حرام است.

 

 

پی نوشت ها


[۱] – امام، نورى و فاضل، توضیحالمسائل مراجع، م۸۴۵؛ خامنهاى، استفتاء، س ۵۵۰٫

[۲] – صافى، توضیحالمسائل مراجع، م۸۴۵؛ بهجت، توضیحالمسائل، م۷۱۱؛ وحید، توضیحالمسائل، م۸۵۱٫

[۳] – تبریزى و سیستانى، توضیحالمسائل مراجع، م۸۴۵٫

[۴] – توضیحالمسائل مراجع، م۸۴۶٫