همه مراجع: اگر ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن براى مرد حرام است؛ ولى براى زن اشکال ندارد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۸۳۴ و ۸۳۶؛ وحید، توضیح المسائل، م ۸۴۰ و ۸۴۴ و دفتر: خامنهاى.