آیات عظام امام، تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى و وحید: اگر نشانههاى حیض را داشته باشد (و اطمینان به حیض بودنش پیدا کند)، نشانه بلوغ او محسوب مىشود.[۱]

آیات عظام صافى و فاضل: نمىتواند نشانه بلوغ او محسوب شود.[۲]

آیهاللّه بهجت: بنا بر احتیاط واجب، نمىتواند نشانه بلوغ او محسوب شود.[۳]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۴۳۸؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۴۴۴؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۴۴۰٫

[۲] – صافى، هدایهالعباد، ج ۱، م ۲۱۷؛ فاضل، تعلیقات علىالعروه، ح ۱، م ۷۰۱٫

[۳] – بهجت، وسیلهالنجاه، ج ۱، م ۲۳۹٫